Stadgar

Antagna vid konstituerande möte 1999-05-29:

§ 1. Sällskapets uppgifter
Werner Aspenströmsällskapet, stiftat den 12 januari 1999, har till uppgift att främja intresset för Werner Aspenströms författarskap genom att:
* anordna föredrag och diskussioner
* stimulera till läsning och forskning om hans verk och person
* främja publiceringen av hans verk

§ 2. Medlemskap
Medlem är enskild person, institution, företag eller förening som betalat fastställd avgift.

§ 3. Sällskapets säte
Sällskapet har sitt säte i Smedjebacken.

§ 4. Verksamhetsår
Verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte hålls under årets andra kvartal.

§ 5. Styrelse
Årsmötet väljer styrelse som består av sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och två ledamöter.
Ordförande väljs för ett år, övriga för två år.
Årsmötet väljer också två suppleanter till styrelsen för ett år.
Styrelsen kan adjungera medlemmar för särskilda uppdrag.

§ 6. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra medlemmar, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Protokoll förs vid varje sammanträde. Det justeras av ordföranden.

§ 7. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 8. Revision
Förvaltningsberättelse och räkenskaper överlämnas senat den 15 mars till revisorerna som avger sin berättelse till styrelsen senast 1 april.

§ 9. Revisorer
Årsmötet utser två revisorer och två suppleanter för två år.

§ 10. Valberedning
Årsmötet utser en valberedning om tre personer, varav en är sammankallande.
Valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.

§ 11. Röstning vid årsmöte
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör lotten. All röstning sker öppet om inte någon av de närvarande begär sluten omröstning.

§ 12. Kallelse till möten
Kallelse till årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte sker skriftligt till medlemmarna minst tre veckor före mötet.

§ 13. Motion till årsmöte
Motion till årsmöte skall vara inlämnad till styrelsen senast den 1 april.

§ 14. Årsmöte
Vid årsmötet gäller:
1.  Fastställande av dagordning
2.  Val av ordförande för årsmötet
3.  Val av sekreterare för årsmötet.
4.  Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna.
5.  Val av två justerare av protokollet.
6.  Styrelsens berättelse över verksamheten samt räkenskaper.
7.  Revisorernas berättelse.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
10. Styrelsens övriga förslag och inlämnade motioner.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och två ledamöter för två år.
13. Val av två suppleanter för ett år.
14. Val av revisorer och suppleanter för två år.
15. Val av valberedning.
16. Beslut om årsavgift.
17. Frågor som anmälts till styrelsen före årsmötet.
18. Övriga frågor.
19. Avslutning.

§ 15. Extra möte
Styrelsen kallar till extra föreningsmöte på eget initiativ eller om minst en femtedel av medlemmarna begär det. Kallelse sker skriftligt minst tre veckor före mötet.

§ 16. Stadgeändring och sällskapets upplösning
Beslut om ändring av stadgarna och sällskapets upplösning sker vid två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För bifall krävs tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Därvid fattas även beslut om hur sällskapets tillgångar skall disponeras.